Wybory samorządowe 2024 - kalendarz

Kalendarz wyborczy to określony harmonogram i sekwencja dat związanych z procesem wyborczym. Obejmuje on różne etapy wyborów, takie jak rejestracja kandydatów, kampanie wyborcze, dni głosowania i ogłaszanie wyników.

Kalendarz wyborczy może różnić się w zależności od regionu czy rodzaju wyborów (np. prezydenckie, parlamentarne, samorządowe).

Jak przebiegają wybory?

W trakcie kampanii wyborczej kandydaci starają się przekonać wyborców do poparcia ich kandydatury, prezentując swoje programy i obietnice. Dzień głosowania to zazwyczaj kluczowy moment, kiedy obywatele udają się do lokali wyborczych, aby oddać swoje głosy na preferowanych kandydatów. Po zamknięciu lokali wyborczych rozpoczyna się proces liczenia głosów, który może trwać kilka dni, w zależności od skali wyborów.

Kalendarz wyborczy jest istotnym elementem demokratycznego procesu, umożliwiając przeprowadzenie wyborów w zorganizowany sposób oraz zapewniając przejrzystość i uczciwość całego procesu wyborczego.

Kalendarz wyborczy – wybory samorządowe 2024

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej *) Treść czynności wyborczej
1 2 3
1. do dnia 12 lutego 2024 r.   – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w  każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
2. do dnia 22 lutego 2024 r.   – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
3. do dnia 27 lutego 2024 r.   – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
4. do dnia 4 marca 2024 r.         do godz. 16.00 – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
5. do dnia 8 marca 2024 r.   – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
6. do dnia 13 marca 2024 r.        – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
7. do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00   – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
8. do dnia 15 marca 2024 r.   – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
9. do dnia 18 marca 2024 r.

 
– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
10. od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00   – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
11. do dnia 25 marca 2024 r.   – podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
12. do dnia 28 marca 2024 r.

 
– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego
13. do dnia 29 marca 2024 r.   – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
14. do dnia 4 kwietnia 2024 r.   – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
15. w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00   – zakończenie kampanii wyborczej
16. w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00–21.00 – głosowanie


*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.